Choď na obsah Choď na menu
 


Hodnotenie žiakov

Na základe uvedeného usmernenia Základná umelecká škola v Handlovej

OZNAMUJE

plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov hodnotenie jednotlivých predmetov nasledovne:

  1. Klasifikované predmety v hudobnom odbore:

hlavný predmet, hudobná náuka, obligátny nástroj, zborový spev

  1.  Neklasifikované predmety v hudobnom odbore:

Štvorručná hra, komorná hra, komorný spev, inštrumentálny sprievod, komorný spev, hra v súbore

  1. Klasifikované predmety v literárno-dramatickom odbore:

okrem predmetu práca v súbore – všetky predmety sa klasifikujú

  1. Klasifikované predmety vo výtvarnom odbore:

hlavný predmet, kresba, maľba, modelovanie a práca s materiálom, dekoratívne činnosti

  1. Klasifikované predmety v tanečnom odbore:

tanečná príprava a tanečná prax

Žiaci a študenti, ktorí   uvedené  predmety  absolvovali do 16. 3. 2020, na vysvedčení budú  hodnotení slovom ABSOLVOVAL.

 

Absolventi ZUŠ

  • absolvent1.časti základného štúdia (primárne umelecké vzdelanie v 4. ročníku),
  • absolventi 2.časti základného štúdia ( nižšie sekundárne umelecké vzdelanie v 4. ročníku), 
  • absolventi II.stupňa a štúdia pre dospelých 

nebudú hodnotení na základe absolventskej skúšky, ale ich  záverečné hodnotenie bude vypočítané ako aritmetický priemer  známok  z každého vyučovacieho predmetu daného odboru z predchádzajúcich ročníkov a z posledných 2 rokov aj z polročných známok.